Vi skall vara med och bygga ett bättre samhälle för de många människorna

Startsida
Behandlingshem
Stödboende
Om oss
 
Om oss


På Andersson Piltz arbetar ca 10 medarbetare.

För att arbeta med behandlingsarbete på våra HVB-hem krävs minst en tvåårig eftergymnasial utbildning inom social omvårdnad.

Vårt team inkluderar dessutom en legitimerad psykolog.

Systematiskt kvalitetsledningssystem
Det systematiska kvalitets arbetet inom företaget avser två delar. Den ena delen är vår arbetsmiljö som är reglerad enligt arbetsmiljölagen och som kräver att vi som arbetsgivare har ett systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) för att kunna upprätthålla och säkerställa att vår arbetsplats är trygg och säker. Den andra delen av vårt systematiska kvalitetsarbete är vår verksamhet som riktar sig mot våra klienter som är reglerad i SOFS 2011:9.

Internkontroll

Vår internkontroll syftar till att kontrollera att företaget följer uppsatta rutiner och processer i det dagliga arbetet. Varje månad genomförs stickkontroller av akter, dokumentation, genomförandeplaner, uppföljningsrapporter, kontroll av att skattningar är genomförda, tillbud och arbetsskador samt av ekonomi. Halvårsvis genomförs stickprover av sammanställning av skattningar. Årsvis genomförs stickprov gällande gallring av journaler samt av kundenkäter Internkontrollen rapporteras till ekonomichef.

Definitioner av begrepp

Ledningssystem:

System för att fastställa principer för ledning av verksamheten oavsett om det är arbetsmiljö eller verksamhetsledning

Process:

En serie aktiviteter som främjar ett bestämt ändamål eller ett avsett resultat t ex vår ärendeprocess

Kvalitet:

Att en verksamhet uppfyller de krav och mål som gäller för verksamheten enligt lagar och andra föreskrifter (både externa och interna föreskrifter) för det aktuella området.

Internkontroll:

Systematisk uppföljning och utvärdering av den egna verksamheten samt kontroll av att den bedrivs enligt de processer, föreskrifter och rutiner som ingår i verksamhetens ledningssystem

Läs mer om oss på "Alla Bolag"

StartsidaBehandlingshemStödboende Om oss