Andersson-Piltz Ungdomshem
-det lilla hemmet med den stora kompetensen

Startsida
Behandlingshem
Stödboende
Länkar
Behandlingen
Huset
Fritiden
Kontakt
Ramavtal
Behandlingen

Grunden hos oss bygger på ett boende med få platser, kontinuitet med personalen och på en blandning av engagerade vuxna, kognitiv, psykodynamisk och miljöterapeutisk behandling. Med en kognitiv grund bygger vi upp vardagsstrukturen och dess rutiner för att därefter med en psykodynamisk grundsyn bemöta den problematik som visar sig i det miljöterapeutiska mötet mellan ungdom och behandlare. Vi arbetar inte dogmatiskt utifrån en behandlingsmodell utan ser fördelar i olika sätt att bemöta ungdomar i olika faser av behandlingen. Allt för att försöka nå så långt som möjligt i behandlingen.

Vi är utbildade av Socialstyrelsen i BBIC.

Behandlingen är indelad i tre delar:

1. Relations-/iakttagelsefasen: utan relation till den unge har behandlare och vuxna inga verktyg. Vi utför aktiviteter tillsammans och upplever saker tillsammans och knyter band. Ungdomen känner självförtroende och styrka i att förhoppningsvis få annat att tänka på. Behandlarna lär känna ungdomen och kan göra en bedömning kring hur arbetet skall gå vidare.

2. Behandlingsfasen: med relationen i grunden kan arbetet börja med att bearbeta ungdomens upplevelser och egna tillkortakomanden och tillsammans med oss behandlare omvandla dem till erfarenheter att bära med sig. Behandlarna kan tala om egna erfarenheter och få ungdomen att känna igen sig i någon annan.

3. Konsoliderings-/avslutningsfasen: att hjälpa ungdomen att hitta ett nytt sätt att orientera sig i livet utifrån nya insikter, erfarenheter och möjligheter! Att orka med en ny riktining i livet och inte
falla tillbaka i destruktiva mönster eller tankar.

  • MILJÖTERAPEUTISKT BEMÖTANDE
  • KOGNITIV BASSTRUKTUR FÖR VARDAGENS RUTINER
  • PSYKODYNAMISK GRUNDSYN FÖR FÖRSTÅELSEN AV PSYKOSOCIAL PROBLEMATIK
  • NEUROPSYKOLOGISK KUNSKAP OCH ERFARENHET
  • STRUKTURERADE SAMTAL och ART (Agression Replacemnet Training)
  • STÖDSAMTAL
  • TRYGGA OCH ERFARNA VUXNA OCH TYDLIG VARDAG
  • KONTINUITET OCH RUTINER
  • UTVECKLANDE AV FRITIDSINTRESSEN
  • FYSISK AKTIVITET, HÄLSA OCH KROPPSKÄNNEDOM

Vi arbetar utifrån en tydlig, kärleksfull och förutsägbar struktur i hemmet. Vi behandlare är tydliga och förutsägbara i vårt förhållningssätt och har tydliga gränser och genomtänkta konsekvenser och arbetar med att lyfta fram det salutogena, det friska hos ungdomen. Vi hjälper, genom strukturerade samtal, den unge att bryta ett destruktivt beteende och hjälper till att se sammanhanget och kunna härbärgera i situationen utan att behöva agera ut. Vi bestraffar inte ungdomarna men visar på konsekvenserna av deras handlande. Vi ser relationen till och tryggheten hos oss handledande vuxna som nödvändig för att kunna hitta ett alternativ för att kunna separera från asociala kontakter och destruktiva element i den unges värld.
 
Vi tror att återkommande rutiner är viktiga för ungdomar oavsett om de har en diagnos eller inte. Vårt sätt att arbeta bygger på trygg struktur genom en form av medlevarskap vilket innebär att ett fåtal behandlare jobbar intensivt och i långa pass. Genom erfarenhet vet vi att när ungdomarna vet vem de har att göra med och hur länge mår de bättre. När de går till skolan vet de vem som väntar dem och möjligheten att spela ut personal mot varandra, och på det sättet förvirra sig själv, försvåras. Att nötas med samma behandlare under några dagar och hinna gå igenom hela spektrat av känslor från vrede till sorg, utan avbrott, istället mötas överdrivet tålamod tror vi är bärande inslag för att bygga en relation och spegla en ungdom på ett sätt som liknar en familjs, men ändå med professionalitet.

 I linje med vårt ansvar för andra inskrivna ungdomar får ungdomarna inte vara drogpåverkade i boendet och skulle så ske får ungdomen vara i enskildhet utanför boendet på en akutplacering eller med personal i vår lägenhet tills ungdomen är drogfri. 

När man bor på ungdomshemmet har man en sysselsättning såsom skola eller praktik. I Falkenberg finns volleybolls-, fotbolls-, bordtennis- och innebandygymnasie, förutom de vanliga gymnasieinriktningarna. Det finns också en folkhögskola med olika inriktningar i närheten. 

Vi arbetar med miljöterapi utifrån Erik Larsen och strukturerar omvärlden för ungdomen.

Vår handledare är Per Magnus Johansson ordf. Psykologförbundets etikråd, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, utb. invadrarpsykolog, specialist i klinisk psykologi och är psykodynamiskt utbildad i Frankrike. 

Vi vill skapa en trygg och strukturerad vardag där barn kan få vara barn och utvecklas till unga vuxna.

Fördelen med en liten organisation är att resurserna alltid finns nära till hands och vi använder oss av omvärlden för att stödja och hjälpa den unge. Vi vänder oss till de gymnasieskolor som finns i kommunen och de folkhögskolor som bedriver utbildning som kan vara adekvat för våra ungdomar. Vårt mål är att våra ungdomar så långt möjligt går kvar i den etablerade skolgång som finns och om den är obefintlig kommer kontakt tas för att eleven skall beredas plats på en lämplig skola. I fall utöver detta får frågan om specialundervisning lyftas och arrangeras.
StartsidaBehandlingshemStödboendeLänkar