Vi skall vara med och bygga ett bättre samhälle för de många människorna

Startsida
Behandlingshem
Stödboende
Om oss
 
Behandlingen
Huset
Fritiden
Kontakt
Ramavtal
Behandlingen


Vår arbetsprocess

Alla våra placeringar föregås av en lämplighets- och riskanalys där en matchning sker gällande hur individen ska förberedas för insatsen den är i behov av. Vid placering hos Andersson Piltz ungdomshem påbörjas insatsen med en karläggningsperiod på 6-8 veckor, där evidensbaserade skattningar ingår. Kartläggningen ligger till grund för genomförandeplanen som beskriver insatsens utförande. Grunden till arbetet med riskanalys och kartläggning finns bland annat i 3 kap. 1 § andra stycket SOSFS 2012:11, där det går att läsa att vården ska vara trygg, säker, ändamålsenlig och präglas av kontinuitet.

Utförande

Våra insatser genomförs med perspektivet att det krävs tid för att skapa en hållbar allians som grund i det förändringsarbete vi ska utföra tillsammans med individen. Vi utgår från ett eklektiskt förhållningssätt där vi anpassar insatsernas utförande utifrån de behov och förutsättningar som den unge har. Fokus är att arbeta med den unge mot den miljö som den unge kommer vara efter placering på AnderssonPiltz.

Ungdomen får i arbete med ungdoms- och familjehandlare stöttning av såväl samtal som praktiskt stöd. Vi arbetar vid behov med ADL-träning (All day living), här ingår gemensam städdag, ungdom sköter tillsammans med ungdoms- och familjebehandlare matlagning en gång i veckan, ekonomi, kontakt med myndigheter e.tc. Vi jobbar alltid mot självständighet.

Uppföljning av placeringen görs var 6-8e vecka där vi även överlämnar skriftigt utlåtande och en bahandlingsrapport var 6:e månad till ansvarig socialsekreterare.

Vad ingår?
• Alla placerade har två ansvariga ungdoms och familjebehandlare som kontaktpersoner
• Upp till tre kartläggningssamtal ingår med legitimerad psykolog under kartläggningsperioden.
• Tillgång till personal dygnet runt.
• Veckopeng ingår i alla placeringar, samt en klippning i månaden och klädbidrag med 500:-/månad.

Vi vill skapa en trygg och strukturerad vardag där barn kan få vara barn och utvecklas till unga vuxna.

Fördelen med en liten organisation är att resurserna alltid finns nära till hands och vi använder oss av omvärlden för att stödja och hjälpa den unge. Vi vänder oss till de gymnasieskolor som finns i kommunen och de folkhögskolor som bedriver utbildning som kan vara adekvat för våra ungdomar. Vårt mål är att våra ungdomar så långt möjligt går kvar i den etablerade skolgång som finns och om den är obefintlig kommer kontakt tas för att eleven skall beredas plats på en lämplig skola. I fall utöver detta får frågan om specialundervisning lyftas och arrangeras.
StartsidaBehandlingshemStödboendeLänkar